ae6957ca22fc7a475280ecbb777cb584.gif
........
คำสั่งเส้นคั่นทางแนวนอน

ภาพข่าววีดีโอ
การส่งแรงงานไทยไปประเทศเกาหลี

วันที่ 5 ก.ค. 2562 )
เนตรนภา วงศ์ษา ส.ปชส.มุกดาหาร/ข่าว........