ae6957ca22fc7a475280ecbb777cb584.gif
........
คำสั่งเส้นคั่นทางแนวนอน

ข่าวประชาสัมพันธ์
"ผลการประกวดร้านค้าธงฟ้าประชารัฐต้นแบบ จังหวัดมุกดาหาร"

วันที่ 16 ก.ย. 2562 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
เนตรนภา วงศ์ษา ส.ปชส.มุกดาหาร/ข่าว

จังหวัดมุกดาหาร ได้ดําเนินการจัดการประกวดร้านค้าธงฟ้าประชารัฐต้นแบบ จังหวัด มุกดาหาร ประจําปี ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐในจังหวัดมุกดาหาร สร้างมาตรฐาน ในการบริหารร้านค้าที่ดี สามารถแข่งขันได้กับโมเดิร์นเทรด (Modern Trade) ในแบบยั่งยืน และเป็นการ สร้างขวัญกําลังใจ และยกย่องเชิดชูร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่มีคุณภาพ มาตรฐาน รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่น ให้กับผู้บริโภค ผู้มีสิทธิบัตรสวัสดิการและประชาชนทั่วไป ที่เข้ามาใช้บริการกับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ โดยได้ พิจารณาจากหลักเกณฑ์การตกแต่งร้านค้า/การให้ความร่วมมือกับภาครัฐและการช่วยเหลือชุมชน/การสร้าง ความเป็นธรรมทางการค้า(ไม่มีเรื่องร้องเรียน) และในด้านความพร้อมในการปรับโฉมร้านค้าใหม่เป็นร้านค้า ๔.๐ ที่เน้นการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารจัดการร้าน ทั้งระบบขายของหน้าร้าน (POS) การพัฒนาเป็นจุดรับชําระค่าสาธารณูปโภค ทั้งค่าน้ํา ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ บัตรเครดิต เป็นต้น และผลักดันให้ เป็นจุดกระจายสินค้าให้กับร้านค้าธงฟ้าอื่นๆ ที่อยู่ในพื้นที่ และได้ดําเนินการจัดการประกวดเมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสํานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร เรียบร้อยแล้ว
 
จังหวัดมุกดาหาร จึงขอประกาศผลการประกวดร้านค้าธงฟ้าประชารัฐต้นแบบ จังหวัดมุกดาหาร ประจําปี ๒๕๖๒ รางวัลชนะเลิศ จํานวน ๓ รางวัล ดังนี้
๑. ร้านตาตุ๋ยซุปเปอร์คุ้ม เลขที่ ๗ หมู่ ๕ ถนนนิคมคําสร้อย-หนองสูง ตําบลนิคมคําสร้อย
อําเภอนิคมคําสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
๒.ร้านมิตรดนัยพาณิชย์ เลขที่ ๓๓/๒๗-๒๘ ถนนชยางกูร ข ตําบลมุกดาหาร อําเภอเมือง
มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
๓.ร้านแบงค์มินิมาร์ท เลขที่ ๑๘๙ หมู่ ๒ ถนนหมู่บ้านคําเชียงสา ตําบลนาอุดม อําเภอ
นิคมคําสร้อย
จังหวัดมุกดาหาร จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ส.ปชส.มุกดาหาร : รายงาน


........