ae6957ca22fc7a475280ecbb777cb584.gif
........
คำสั่งเส้นคั่นทางแนวนอน

ข่าวประชาสัมพันธ์
"ความรู้เกี่ยวกับพระราฃบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540"

วันที่ 17 ก.ย. 2562 )
เนตรนภา วงศ์ษา ส.ปชส.มุกดาหาร/ข่าว

    ด้วยจังหวัดมุกดาหารได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี โดยสํานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทําบทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จํานวน 5 เรื่อง คือ ขอดูคะแนนโหวตให้ออก อาหารกลางวันของหนู งานใหญ่ คุมให้ดีนะ อยากรู้คะแนนของซ้องปีบ และลูกผมเรียนเก่ง

สำนักงานจังหวัด 
กลุ่มศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
โทร/โทรสาร 042-614777 มท 49230
E-mail : justice_muk@hotmail.com

ส.ปชส.มุกดาหาร : รายงาน

........