ae6957ca22fc7a475280ecbb777cb584.gif
........
คำสั่งเส้นคั่นทางแนวนอน

ข่าวประชาสัมพันธ์
"ศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือ"

วันที่ 17 ก.ย. 2562 )
เนตรนภา วงศ์ษา ส.ปชส.มุกดาหาร/ข่าว

          ด้วยจังหวัดมุกดาหารได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน "โพดุล” (PODUL) ระหว่าง วันที่ 29 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562 ทําให้ฝนตกอย่างต่อเนื่องจนเกิดอุทกภัย ประชาชนทุกอําเภอได้รับ ผลกระทบ และเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 จังหวัดมุกดาหารได้จัดประชุมติดตามประเมินสถานการณ์อุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมดอกช้างน้าว ที่ประชุมมีมติให้จัดตั้งศูนย์รับบริจาค เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจังหวัดมุกดาหาร ณ ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดมุกดาหาร

            จังหวัดมุกดาหารพิจารณาแล้วจึงจัดตั้ง "ศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก อุทกภัยจังหวัดมุกดาหาร” ณ ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 1 (หลังเดิม) หมายเลขโทรศัพท์ 042 - 614 - 777 เพื่อเป็นสถานที่รับบริจาคและรวบรวมสิ่งของช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก อุทกภัยข้างต้น (และสถานที่อื่นตามความจําเป็น) และประสานงานส่งต่อส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งมอบให้แก่ ผู้ประสบอุทกภัยต่อไป


สํานักงานจังหวัด กลุ่มงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด 

โทร. 042-614777

E-mail : justice_muk@hotmail.com


ส.ปชส.มุกดาหาร : รายงาน


........