ae6957ca22fc7a475280ecbb777cb584.gif
........
คำสั่งเส้นคั่นทางแนวนอน

ข่าวประชาสัมพันธ์
"ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลประจําศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ประจําเดือนกันยายน 2562"

วันที่ 17 ก.ย. 2562 )
เนตรนภา วงศ์ษา ส.ปชส.มุกดาหาร/ข่าว

          จังหวัดมุกดาหารมีนโยบายให้ส่วนราชการภายในศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ดําเนินการตามตัวชี้วัดมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ของหน่วยงานราชการภายในพื้นที่ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร โดยให้หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานภายในศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ทุกหน่วยงาน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลประจําศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งสํานักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร เป็นผู้ดําเนินการจัดเตรียมสมุดคู่ฝากธนาคารขยะรีไซเคิล สําหรับหัวหน้าส่วนราชการ และจะดําเนินการรับซื้อขยะรีไซเคิลเป็นประจําทุกเดือน ในวันที่ตรงกับการประชุม กรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดมุกดาหารทุกครั้ง นั้น
ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและตัวชี้วัดฯ ดังกล่าว จังหวัดมุกดาหาร จึงขอเรียนเชิญท่าน และเจ้าหน้าที่ นําขยะรีไซเคิลมาเพื่อจําหน่าย ภายใต้กิจกรรมโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลประจําศาลากลาง จังหวัดมุกดาหาร ประจําเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ลานหน้าห้องประชุมแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น ๑ และขอความร่วมมือคัดแยกขยะ ตามประเภทขยะรีไซเคิลที่รับซื้อ รายละเอียดตาม QR Code 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร ส่วนสิ่งแวดล้อม 
โทร./โทรสาร 042-614231

@Pr.Mukdahan

........