ae6957ca22fc7a475280ecbb777cb584.gif
........
คำสั่งเส้นคั่นทางแนวนอน

ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการข่าวตลาด ประจำวันที่ 18 ก.ย. 2562

วันที่ 19 ก.ย. 2562 )
เนตรนภา วงศ์ษา ส.ปชส.มุกดาหาร/ข่าว

      สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร ได้จัดทำบริการข่าวตลาด ราคาสินค้าเกษตรและราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่สำคัญ  เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรและผู้บริโภคให้ทราบ และใช้ประกอบการตัดสินใจในการผลิตและซื้อขายสินค้า 

กลุ่มยุธศาสตร์และแผนงาน
โทร. 042-611-575
โทรสาร. 042-611756
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : mb_ops@moc.go.th

ส.ปชส.มุกดาหาร : รายงาน

........