ae6957ca22fc7a475280ecbb777cb584.gif
........
คำสั่งเส้นคั่นทางแนวนอน

ข่าวประชาสัมพันธ์
หลักสูครเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต

วันที่ 1 ต.ค. 2562 )
เนตรนภา วงศ์ษา ส.ปชส.มุกดาหาร/ข่าว

จังหวัดมุกดาหารได้รับแจ้งจากสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) มีภารกิจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ โดยการจัดทําข้อเสนอ เกี่ยวกับนโยบาย มาตรการและแผนพัฒนาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กํากับและตรวจสอบ เจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐ ติดตามและรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตในภาครัฐ แสวงหาข้อมูล และรวบรวมพยานหลักฐาน รวมทั้งไต่สวนข้อเท็จจริงเพื่อดําเนินการทางวินัยและคดีกับผู้กระทําความผิด ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล และบรรลุเป้าหมาย ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ซึ่งการดําเนินภารกิจดังกล่าวปัจจุบัน สํานักงาน ป.ป.ท. ได้ร่วมกับโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กําหนดหลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ โดยมีวิชาประจําหลักสูตร ดังนี้
๑. กระบวนทัศน์หลักธรรมาภิบาลเพื่อการป้องกันการทุจริต และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต

๒. ความรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment) (ITA)

๓. ดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชันในภาครัฐทั่วโลก (Corruption Perception Index - CPI)

๔. การบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ส.ปชส.มุกดาหาร : รายงาน

 

........