........
 
« พฤษภาคม 2563 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
จ.มุกดาหาร ประกาศกำหนดมาตรการการขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัดมุกดาหาร ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่น ป้องกันและยับยั้งโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19)

วันที่ 1 พ.ค. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
เนตรนภา วงศ์ษา ส.ปชส.มุกดาหาร/ข่าว

      จ.มุกดาหาร ประกาศกำหนดมาตรการการขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัดมุกดาหาร ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่น ป้องกันและยับยั้งโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) 

ตามที่ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้กำหนดมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) จังหวัดมุกดาหาร จึงกำหนดมาตรการการขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัดมุกดาหารให้สอดคล้องกับมาตรการของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นตันไป 

วันนี้ (1 พ.ค.63) นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า จังหวัดมุกดาหารได้ลงนามในประกาศ เรื่อง การอนุญาตให้หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการทุกภาคส่วน ผู้บริหารสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน เพื่อเป็นการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) จังหวัดมุกดาหาร จึงกำหนดมาตรการ ดังนี้

1. หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ ให้ขออนุญาตตามแบบขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัดฯเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ทั้งนี้ ไม่เกินครั้งละ 3 วัน และจะต้องแจ้งชื่อผู้รักษาราชการแทนซึ่งสามารถปฏิบัติราชการได้ตลอดระยะเวลาที่ขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัด
2. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่น ให้ขออนุญาตต่อหัวหน้าส่วนราชการหรือนายอำเภอห้องที่ ทั้งนี้ ไม่เกินครั้งละ 3 วัน หากจำเป็นต้องเดินทางออกนอกพื้นที่เกินครั้งละ 3 วัน ให้ขออนุญาตต่อผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมทั้งระบุเหตุผลและความจำเป็นประกอบการพิจารณาด้วย
3. ผู้ได้รับอนุญาตต้องลงทะเบียนในระบบรายงานการเดินทางออกนอกเขตจังหวัดมุกดาหาร สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐจังหวัดมุกดาหาร ในเว็บไซต์ www.มุกดาหารไม่ทิ้งกัน.com ให้ครบถ้วนสมบูรณ์

นอกจากนี้ ตลอดระยะเวลาออกนอกเขตจังหวัด ให้หลีกเสี่ยงการเข้าไปในสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) และต้องมีการป้องกันตนเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา รวมทั้งการักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distacing) หากพบว่าภายหลังมีการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างขออนุญาตออกนอกเตจังหวัดและผลการสอบสวนโรค (Pui) ยืนยันว่ามีพฤติกรรมฝ่าฝืนประกาศคำสั่งหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อาจถูกดำเนินการทางวินัยด้วย เพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด สำหรับอำเภอขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบและถือปฏิบัติด้วย

พิพัฒน์-ถ่ายภาพ
ชรายุทธ-ข่าว

........
สำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 33,497 คน