........
 
« พฤษภาคม 2563 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
การส่งประกาศ กจร. และประกาศสำนักงาน กจร. ควบคุมการขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง

วันที่ 30 เม.ย. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
เนตรนภา วงศ์ษา ส.ปชส.มุกดาหาร/ข่าว

      ด้วยจังหวัดมุกดาหารได้รับแจ้งจากจังหวัดศรีสะเกษ ว่าได้ออกประกาศ กจร. และประกาศ สํานักงาน กจร. จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อควบคุม ป้องกันและยับยั้งการระบาดของโรคไวรัสใบด่างมันสําปะหลัง เข้ามาในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เนื่องจากขณะนี้ได้เกิดสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสใบด่างมันสําปะหลัง ในหลายพื้นที่ ซึ่งที่เป็นแหล่งเพาะปลูกมันสําปะหลังและจําหน่ายท่อนพันธุ์สําคัญของประเทศ โดยประกาศ ดังกล่าว ห้ามมิให้บุคคลใดขนย้ายต้นพันธุ์มันสําปะหลัง หรือท่อนพันธุ์มันสําปะหลัง อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ ทั้งสองอย่างรวมกัน เข้ามาหรือออกจากจังหวัดศรีสะเกษในท้องที่ทุกอําเภอ เว้นแต่จะได้รับหนังสืออนุญาต จากประธานคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ หรือผู้ซึ่งประธานคณะกรรมการ ส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการมอบหมาย หรือพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ หรือนายอําเภอแห่งท้องที่ สําหรับท้องที่ที่ทําการขนย้ายเข้ามาหรือออกจากท้องที่นั้น รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สําหรับเอกสาร หลักฐาน สถานที่ขอรับหนังสืออนุญาตขนย้ายต้นพันธุ์ท่อนพันธุ์มันสําปะหลัง และวิธีการขอรับหนังสือ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2


สํานักงานพาณิชย์จังหวัด
กลุ่มกํากับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4263-3374
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : mukdahan@dit.go.th

........
สำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 33,497 คน