........
 
« พฤษภาคม 2563 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ข่าวรอบเมืองมุกดาหาร
มุกดาหาร จัดกิจกรรม "เอามื้อ สามัคคี" โคก หนอง นา โมเดล ตามโครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริฯ ต้านภัยโควิด 19

วันที่ 21 พ.ค. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
เนตรนภา วงศ์ษา ส.ปชส.มุกดาหาร/ข่าว

ตามที่ศูนย์อำนวยการใหญ่ จิตอาสาพระราชทาน ได้ประสานงานกับหลายจังหวัด รวมทั้งจังหวัดมุกดาหารในการขับเคลื่อน กิจกรรมโคก หนอง นา โมเดล เพื่อจ้างงานแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) โดยถูกเลิกจ้างงาน ให้มีรายได้สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีแหล่งอาหารที่ปลอดภัยให้กับตนเอง ครอบครัว และชุมชน 

วันนี้ (21 พ.ค. 63) เวลา 09.00 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม "เอามื้อ สามัคคี" โคก หนอง นา โมเดล  ตามโครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริฯ ต้านภัยโควิด 19 ณ ฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริฯ บ้านดอนม่วงพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลโพนทราย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้ร่วมโครงการ (รับจ้าง) จำนวน 33 คน ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบล โพนทราย จำนวน 50 คน กำลังพลตำรวจจิตอาสาชุมชนสัมพันธ์ 50 คน  ตำรวจชุดปฏิบัติการในพื้นที่เป้าหมาย หรือ โลคอล-แคท 43 นาย และประชาชนจิตอาสา จำนวน 100 คน โดยกิจกรรม "เอามื้อ สามัคดี" โคก หนอง นา โมเดลฯในครั้งนี้ แบ่งออกเป็นฐานเรียนรู้ทั้งหมด 5 ฐาน ได้แก่  ฐานคนรักษ์แม่ธรณี  ฐานคนรักษ์น้ำ  ฐานคนรักษ์แม่โพสพ  ฐานคนรักษ์ ป่า  และฐานคนมีน้ำยา

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้ เกิดขึ้นด้วยพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่ทรงห่วงใยและคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชกรณียกิจของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยเฉพาะแนวคิดในการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ โคก หนอง นา โมเดล ซึ่งเป็นการจัดการพื้นที่ให้มีความเหมาะสมกับการเกษตรโดยคำนึงถึงภูมิสังคมเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกร ภายใต้หลักการ "ประโยชน์สูง ประหยัดสุด ศิลปะงามตา”

นายนราวิชญ์ มณีฤทธิ์ จ่าจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า  การจัดกิจกรรม "เอามื้อ สามัคคี"โคก หนอง นา โมเดล มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหารและประชาชนจิตอาสาพระราชทานได้มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดี ด้วยการประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวม เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมเรียนรู้เชิงปฏิบัติเกี่ยวกับ โคก หนอง นา โมเดล  การทำเกษตรโดยปราศจากการใช้ สารเคมี นำไปสู่การสร้างแหล่งอาหารที่ปลอดภัยให้กับตนเอง ครอบครัว และชุมชนอย่างถาวรและยั่งยืน และเพื่อให้โครงการฟาร์มตัวอย่างในพระราชดำริฯ มีการพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร เป็นสถานที่ศึกษาดูงานให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ รวมถึงการปศุสัตว์ ที่ถูกต้องแก่ประชาชน 

ขณะที่โครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริฯ ต้านภัยโควิด 19 ได้รับการสนับสนุนให้เป็นรูปธรรมจากหลายฝ่าย อาทิ คณะครูพาทำ  หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 24 องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร แขวงทางหลวงมุกดาหาร สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานปศุสัตว์ สำนักงานแรงงาน จังหวัดมุกดาหาร สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร สำนักงาน กศน. จังหวัดมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร  เทศบาลตำบลโพนทราย กำนันผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลโพนทราย  กลุ่ม Young Smart Farmer มุกดาหาร และจิตอาสา 904 

พิพัฒน์/สุระณรงค์-ภาพ
ชรายุทธ-ข่าว

........
สำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 33,497 คน