ae6957ca22fc7a475280ecbb777cb584.gif
........
คำสั่งเส้นคั่นทางแนวนอน

ข่าวรอบเมืองมุกดาหาร
รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณโครงการยกระดับการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 สู่ความยั่งยืนให้ 37 หน่วยงาน ของจังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 15 ก.ค. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
เนตรนภา วงศ์ษา ส.ปชส.มุกดาหาร/ข่าว

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณโครงการยกระดับการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 สู่ความยั่งยืนให้ 37 หน่วยงาน ของจังหวัดมุกดาหาร


วันนี้(15 ก.ค.63) เวลา 09.30 น นางสาวอรนุช ศรีนนท์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณโครงการยกระดับการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 สู่ความยั่งยืน ให้ 37 หน่วยงาน ของจังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายสุวิทย์ จันทร์หวร พร้อมส่วนราชการในพื้นที่ให้การต้อนรับ 
       นางสาวอรนุช ศรีนนท์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชน ซึ่งให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ของจังหวัด ส่งผลให้การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ของจังหวัดมุกดาหารประสบความสำเร็จจนเกิดผลที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม พร้อม เยี่ยมชมนิทรรศการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกล่าวชื่นชมทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติ ของรัฐบาล ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนร่วมกันแก้ไขปัญหา ส่งผลให้จังหวัดมุกดาหารมีดัชนีคุณภาพอยู่ในระดับที่ดี ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวต่อไปและยังต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนอย่างต่อเนื่อง
     นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้กล่าวถึงความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวว่า จังหวัดมุกดาหารได้ร่วมบูรณาการทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหา โดยการส่งเสริมให้มีการตัดอ้อยสด และลดการเผาอ้อยก่อนตัดส่งโรงงาน และลดเผาเศษวัสดุทางการเกษตร นอกจากนี้ยังมีแนวทางในการสร้างความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ โดยได้หารือรับฟังปัญหา ที่โรงงานน้ำตาลสหเรือง พร้อมกำหนดแนวทางร่วมกัน ในการลดการเผาโดยใช้เครื่องจักรตัดแทนเพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง pm 2.5 ในพื้นที่อย่างยั่งยืน

ทีมข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดมุกดาหาร

........