ae6957ca22fc7a475280ecbb777cb584.gif
........
คำสั่งเส้นคั่นทางแนวนอน

ข่าวรอบเมืองมุกดาหาร
จ.มุกดาหาร ลงแขกดำนาเพื่ออนุรักษ์วิถีชีวิต วัฒนธรรมท้องถิ่น สร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้กับประชาชน

วันที่ 16 ก.ค. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
เนตรนภา วงศ์ษา ส.ปชส.มุกดาหาร/ข่าว

      วันนี้ (16 ก.ค. 63) เวลา 09.00 น. นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมลงแขกดำนา เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ณ บ้านกกกอก หมู่ที่ 2 ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร บริเวณแปลงนาพื้นที่ 4 ไร่ ของ นายสมฤทธิ์ ยาดี และนางลำพูน วิดีสา (ภรรยา) ชาวบ้านกกกอก ซึ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้มอบเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวให้กับผู้ใหญ่บ้าน เพื่อนำไปมอบต่อให้กับชาวบ้านนำไปปลูกตามพื้นที่ว่างต่างๆ เป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือน และชาวบ้านยังมีพืชผักปลอดสารพิษไว้บริโภคในครัวเรือน โดย รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นายเอกราช มณีกรรณ์ ปลัดจังหวัดมุกดาหาร นายชัชวาลย์ ทองชน นายอำเภอดงหลวง ผู้ใหญ่บ้านกกกอก และประชาขนจิตอาสา ร่วมแรงร่วมใจกันปักดำนาข้าว ซึ่งอาชีพทำนาเป็นอาชีพหลักของชาวบ้านกกกอกที่สืบทอดกันมายาวนาน


      สำหรับ กิจกรรมลงแขกดำนาที่จัดขึ้นครั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 และเพื่อเป็นการอนุรักษ์วิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีของไทย ส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้ถือปฏิบัติเป็นแบบอย่างเห็นคุณค่าและตระหนักในอาชีพเกษตรกร ซึ่งเป็นมรดกคู่กับแผ่นดินไทย และเพื่อเป็นการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ภายในหมู่บ้าน

พิพัฒน์-ถ่ายภาพ
ชรายุทธ-ข่าว

........