ae6957ca22fc7a475280ecbb777cb584.gif
........
คำสั่งเส้นคั่นทางแนวนอน

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

วันที่ 20 ก.ค. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
เนตรนภา วงศ์ษา ส.ปชส.มุกดาหาร/ข่าว

ด้วยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหารได้รับแจ้งจากกรรมการการค้าภายในว่าคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้ออกประกาศเรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการการดำเนินโครงการตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 2562/63 ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 อนุมัติหลักการขยายกรอบระยะเวลาโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 2562/63จากเดิมที่กำหนดช่วงเวลาเพาะปลูกระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เป็นช่วงเวลาเพาะปลูกระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 โดยให้เกษตรกรที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในเดือนมิถุนายน 2562 เข้ารับสิทธิ์ในการประกันรายได้และได้รับชดเชยส่วนต่างๆเช่นเดียวกับเกษตรกรที่เพาะปลูกตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2562

........