ae6957ca22fc7a475280ecbb777cb584.gif
........
คำสั่งเส้นคั่นทางแนวนอน

ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการข่าวตลาด ราคาสินค้าเกษตรกร

วันที่ 20 ส.ค. 2563 )
เนตรนภา วงศ์ษา เนตรนภา เนตรนภา วงศ์ษา ส.ปชส.มุกดาหาร/ข่าว

ด้วยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหารได้จัดทำบริการข่าวตลาด ราคาสินค้าเกษตรและราคาสินค้าอุปโภคบริโภคสำคัญ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรและผู้บริโภคได้ทราบ และใช้ประกอบการตัดสินใจในการผลิตและซื้อขายสินค้า 

........