ae6957ca22fc7a475280ecbb777cb584.gif
........
คำสั่งเส้นคั่นทางแนวนอน

ข่าวประชาสัมพันธ์
หลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564

วันที่ 26 ส.ค. 2563 )
เนตรนภา วงศ์ษา ส.ปชส.มุกดาหาร/ข่าว

ประกาศมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๔ ปี ๒๕๖๔ (ประเทศไทย)

เพื่อให้การสรรหาและคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๔ ปี ๒๕๑๔ (ประเทศไทย) ดําเนิน ไปด้วยความเรียบร้อย มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จึงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการไว้

        ว่าที่ร้อยตรี พูนศักดิ์ พระรัตภูมิ รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตําแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร เลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกครูฯ เปิดเผยว่า ด้วย มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีได้กําหนดปฏิทิน หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกครู ผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๔ ปี ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นรางวัลที่สมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานให้แก่ครูผู้มีความทุ่มเทเสียสละ ตนจนสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับลูกศิษย์ เป็นแรงบันดาลใจแก่เพื่อนครู และสร้างคุณประโยชน์อย่างยิ่ง ต่อการศึกษา

        ในคราวการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า มหาจักรี จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ได้มีมติกําหนดให้ดําเนินการ ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้ร่วมเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ได้ที่ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ตําบลมุกดาหาร อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ สามารถดาวน์โหลดประกาศมูลนิธิฯ และแบบเสนอรายชื่อได้ที่ www.PMCA.or.thติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ประสานงานคณะกรรมการคัดเลือกฯ จังหวัดมุกดาหาร โทรศัพท์ ๐๙๕-๔๖๓๕๕๕๘

 ........