ae6957ca22fc7a475280ecbb777cb584.gif
........
คำสั่งเส้นคั่นทางแนวนอน

ข่าวประชาสัมพันธ์
ติดตามเฝ้าระวังเพื่อสังเกตอาการบุคคลที่เดินทางกลับจากต่างประเทศภายหลังที่พ้นจากการกักตัวและเดินทางเข้าพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน

วันที่ 27 ส.ค. 2563 )
เนตรนภา วงศ์ษา ส.ปชส.มุกดาหาร/ข่าว

นายสันธาน สร้อยสําโรง รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า

ด้วยศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดมุกดาหาร (ศบฉ.จ.มุกดาหาร) ได้รับแจ้ง จากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทยว่า กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขได้แถลงข่าว เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ ว่าตรวจพบคนไทย จํานวน ๒ คน ได้เดินทางกลับจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยเข้าสู่การกักตัวของรัฐ (State Quarantine) จนครบ ๓๔ วันเรียบร้อยแล้ว และในระยะเวลาต่อมาบุคคลทั้งสองประสงค์จะกลับไปทํางานที่ต่างประเทศ จึงเข้ารับการตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ ซึ่งผลการตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดมุกดาหาร ศบฉ จ.มุกดาหาร

(ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด) โทร. ๐-๔๒๖๒-op๓๖, ๐-๔๒๖-๓๓๓๒ (สํานักงานจังหวัด)


........