ae6957ca22fc7a475280ecbb777cb584.gif
........
คำสั่งเส้นคั่นทางแนวนอน

ข่าวประชาสัมพันธ์
“เทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลก ประจําปี 2563

วันที่ 27 ส.ค. 2563 )
เนตรนภา วงศ์ษา ส.ปชส.มุกดาหาร/ข่าว

ด้วยศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ได้จัดงาน "เทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลกขึ้น เป็นประจําทุกปี ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 ทางศูนย์วิจัยฯ ได้สรรหาคัดเลือกบุคคล องค์กรที่ทํางานด้านเอดส์ เช่น การรณรงค์ให้ความรู้ป้องกัน การดูแลรักษา การอยู่ร่วมกันกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี ในครอบครัว สังคม และการไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี ในการนี้ ทางศูนย์วิจัยฯ จึงขอความร่วมมือ จากท่าน เพื่อประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในการเสนอชื่อบุคคล หรือองค์กรที่ทํางาน ด้านเอดส์มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงวุฒิฯ และเข้ารับรับประทาน รางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ประกอบไปด้วยรางวัล บุคคลดีเด่น ด้านการแพทย์และสาธารณสุข บุคคลดีเด่นด้านสังคม สื่อสร้างสรรค์ดีเด่น สถานประกอบการดีเด่น สถาบันการศึกษาดีเด่น องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นดีเด่น ครอบครัวดีเด่น และชมรมฯ หรือกลุ่มผู้ติดเชื้อ ดีเด่น โดยกรอกรายละเอียดข้อมูลผ่าน QR CODE ที่ปรากฏด้านล่าง เพื่อเข้ารับการพิจารณาภายในวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 และสามารถส่งข้อมูล รูปภาพประกอบเพิ่มเติมได้ทางอีเมล์ somchartetrcarc.org


 ผู้ประสานงาน นายสมชาติ ทาแกง โทรศัพท์ 0 2251 6711-5 ต่อ 119........