ae6957ca22fc7a475280ecbb777cb584.gif
........
คำสั่งเส้นคั่นทางแนวนอน

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 27 พ.ศ. 2563

วันที่ 28 ส.ค. 2563 )
เนตรนภา วงศ์ษา ส.ปชส.มุกดาหาร/ข่าว

นายเกษศิริ สุวพงษ์ นักวิชาการพาณิชย์ชํานาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า  ด้วยสํานักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ กรมการค้าภายใน ได้ออกประกาศสํานักงาน กกร. ฉบับที่ 27 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจําหน่าย หน้ากากอนามัย ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2563 โดยกําหนดให้ผู้ผลิตหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ (Surgical Mask) ทุกราย พร้อมจัดส่งหรือจําหน่ายหน้ากากอนามัยที่ผลิตทันที เมื่อเลขาธิการ กกร. มีคําสั่ง ในกรณีจําเป็นหรือมีเหตุฉุกเฉินเร่งด่วนที่ทําให้สถานพยาบาล กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย หรือกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ไม่สามารถจัดหาหน้ากากอนามัยได้ หรือมีหน้ากากอนามัยไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทั้งนี้ ราคาจําหน่ายหน้ากากอนามัย ต้องเป็นไปตาม ประกาศ กกร. ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2563 เรื่อง การกําหนดราคาจําหน่ายและการแจ้งข้อมูลหน้ากากอนามัย ลงวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่กําหนดให้จําหน่ายปลีกในราคา (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ไม่สูงกว่า ชิ้นละ ๒.๕๐ บาท 

เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมาย สํานักงานพาณิชย์จังหวัด มุกดาหาร จึงขอส่งสําเนาประกาศสํานักงานฯ กกร. จํานวน ๑ ฉบับ ตาม QR Code ที่ส่งมาด้วย หรือสามารถ โหลดในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางกฎหมายการค้าในประเทศ กองกฎหมาย กรมการค้าภายใน ที่ htins/law.dit.go.th ให้ท่านเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์แก่ผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายหน้ากากอนามัย และประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน 

กลุ่มกํากับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า โทรศัพท์/โทรสาร 0-4263-3374 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ mukdahanadit.co.th


........