ae6957ca22fc7a475280ecbb777cb584.gif
........
คำสั่งเส้นคั่นทางแนวนอน

ภาพกิจกรรมในจังหวัดมุกดาหาร
ผู้ว่าฯมุกดาหาร สั่งคุมเข้มแนวชายแดนป้องกันการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19

วันที่ 31 ส.ค. 2563 )
เนตรนภา วงศ์ษา ส.ปชส.มุกดาหาร/ข่าว

จังหวัดมุกดาหาร ตั้งส่วนหน้าคุมเข้มแนวชายแดนป้องกันการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และจัดทำเว็ปไซต์ www.Mukda-savan.com กำหนดให้ลงทะเบียนเพื่อคัดกรองความเสี่ยงและบันทึกข้อมูล ตามมาตรการเฝ้าระวังและ ป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 สำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ในประเทศเพื่อนบ้านตามแนวชายแดน จังหวัดมุกดาหารได้มีการเตรียมการป้องกันโดยยกระดับ ความเข้มข้นการป้องกันโควิด 19 ตามพื้นที่แนวชายแดน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์อำนวยการส่วนหน้าจังหวัดมุกดาหาร เพื่อควบคุมเผ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในพื้นที่แนวชายแดนจังหวัดมุกดาหาร 3 อำเภอ ได้แก่ อ.เมือง อ.ดอนตาล และ อ.หว้านใหญ่ เพื่อกำกับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ(ศปก.อำเภอ) และศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โควิด 19 พร้อมทั้งมีประกาศจังหวัดมุกดาหาร ห้าม ให้ความช่วยเหลือ ให้ที่พักพิง หรือนำพาคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฏหมาย ผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษ ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ประกอบมาตรา 18 แห่ง พรก.ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ระวางโทษ จำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรผ่านด่านช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศเพื่อเดินทางเข้ามาพำนักในจังหวัดมุกดาหาร หรือเดินทางต่อไปยังจังหวัดอื่น ตามข้อกำหนดมาตรา 9 พรก. ฉุกเฉิน ฉบับที่ 12 ในการผ่อนคลายระยะที่ 5 กำหนดให้การเดินทางจากต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร จำนวน 11 กลุ่ม หรือตามข้อกำหนด ประกาศ หรือคำสั่งในส่วนที่เกี่ยวกับการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรตามมาตรการผ่อนคลายที่จะมีข้อกำหนด ประกาศ หรือคำสั่งเพิ่มเติมในภายหลัง จังหวัดขอให้ดำเนินการตามประกาศจังหวัดมุกดาหารฉบับที่ 31(ลงวันที่ 16 กรกฏาคม 2563) ตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) โดยกำหนดให้ลงทะเบียนในเว็ปไซต์ www.Mukda-savan.com โดยบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลการประเมินตนเองเพื่อคัดกรองความเสี่ยงต่อโรค โควิด 19 ตามที่กฎหมายและคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหารกำหนด โดยดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชั่น Mukda-savan บนโทรศัพท์มือถือ (Mobile Application) เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวังและติดตามอาการ ติดตามประวัติการเดินทางและเข้าออกสถานที่และการสอบสวนโรค
ทั้งนี้ นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารยังขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ร่วมประเมินสถานการณ์การควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 จากการสำรวจของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ และประเมินความเสี่ยงด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชั่นหมอชนะ รวมถึงปฎิบัติตามมาตรการ new normal อย่างเคร่งครัด
ข่าว-ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร

........