ae6957ca22fc7a475280ecbb777cb584.gif
........
คำสั่งเส้นคั่นทางแนวนอน

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศคณะอนุกรรมการบริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ํามัน ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ (งวดที่ ๖ - ๙)

วันที่ 8 ก.ย. 2563 )
เนตรนภา วงศ์ษา ส.ปชส.มุกดาหาร/ข่าว

นางจันทิภา ปัทมเสวี พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า ด้วยสํานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร ได้รับแจ้งจากกรมการค้าภายในว่า คณะอนุกรรมการ บริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ํามัน ปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ ได้ออกประกาศการกําหนด ราคาตลาดอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ํามัน งวดที่ ๖ ประจําวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓, งวดที่ ๗ ประจําวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓, งวดที่ ๘ ประจําวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓, และงวดที่ ๙ ประจําวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างตาม โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ํามัน ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มกํากับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๒๖๓-๓๓๗๔ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : mukdahanadit.go.th

 

 


........