ae6957ca22fc7a475280ecbb777cb584.gif
........
คำสั่งเส้นคั่นทางแนวนอน

ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรพื้นฐาน” (ภาค) รุ่นที่ ๑ กำหนดจัดอบรมในระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 16 ตุลาคม 2563

วันที่ 10 ก.ย. 2563 )
เนตรนภา วงศ์ษา ส.ปชส.มุกดาหาร/ข่าว

ด้วยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดมุกดาหาร ได้รับแจ้งจากศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 2 ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณให้มีการเปิดหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ "หลักสูตรพื้นฐาน” (ภาค) รุ่นที่ ๑ กำหนดจัดอบรมในระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 16 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์ฝึกจิตอาสา ๙๐๔ มณฑลทหารบกที่ 29 ค่ายกฤษณ์สีวะรา อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนครโดยเปิดรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2563 ณ ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร และที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ ซึ่งศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 2 ได้กำหนดรายละเอียดในการรับสมัคร ดังนี้
1. กลุ่มเป้าหมายและคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ
1.1 หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ
1.2 ผู้นำชมรมด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.3 ผู้บริหารสถานศึกษา
1.4 ผู้นำเยาวชน (Net Idol) หรือบุคคลที่มีชื่อเสียงในพื้นที่
1.5 นิสิต นักศึกษา ที่เป็นผู้นำกิจกรรมในมหาวิทยาลัย
1.6 นักจัดรายการวิทยุ ผู้บริหารเว็ปเพจระดับจังหวัด (Admin.)
1.7 ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนอื่นๆ
1.8 เป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดีต่อชาติ ต่อสถาบัน มีความเสียสละ คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และมีความสมัครใจเข้ารับการฝึกอบรมฯ
1.9 เป็นบุคลากรดีเด่นของหน่วยงาน มีความสามารถสร้างคุณประโยชน์แก่หน่วยงานได้ในอนาคต หรือเป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับกิจกรรมจิตอาสา
1.10 กรณีที่เป็นพลเรือน เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในทางที่ดี ไม่เป็นผู้มีอิทธิพลหรือยุ่งเกี่ยวกับการเมือง
1.11 เป็นบุคคลผู้ไม่มีประวัติอาชญากรรม ได้รับการตรวจสอบจากองค์กรแล้วว่าเป็นผู้มีพฤติกรรมและทัศนคติอันไม่เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ
1.12 เป็นผู้ที่ได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารระดับสูงสุดของหน่วยงานต้นสังกัดให้เข้ารับการฝึกอบรมฯได้
1.13 เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวหรืออยู่ในระหว่างตั้งครรภ์สามารถเข้ารับการศึกษาได้ตลอดหลักสูตร
2. ขั้นตอนการสมัคร
2.1 กรอกข้อมูลผ่านลิ้งค์ลงทะเบียนบันทึกข้อมูลการสมัคร
2.2 ขอรับแบบฟอร์มการสมัครได้ที่หน่วยงานต้นสังกัด หรือที่ทำการปกครองจังหวัด
มุกดาหาร หรือที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน (ไม่ต้องติดรูปถ่าย) แล้วแสกนคิวอาร์โค้ดเพื่อติดตามผลประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์
2.3 นำส่งเอกสารการสมัคร ที่ที่ทำการปกครองจังหวัดหรือที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ ภายในวันที่ 11 กันยายน 2563 ทั้งนี้ มอบหมายให้ นางรัชนิกานต์ นักลำ อุฒามาตย์ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ หมายเลขโทรศัพท์ 063-9040888 เป็นผู้ประสานงาน

........