ae6957ca22fc7a475280ecbb777cb584.gif
........
คำสั่งเส้นคั่นทางแนวนอน

ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการข่าวตลาด ประจําวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓

วันที่ 10 ก.ย. 2563 )
เนตรนภา วงศ์ษา ส.ปชส.มุกดาหาร/ข่าว

นางจันทิภา ปัทมเสวี พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า ด้วยสํานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหารได้จัดทําบริการข่าวตลาด ราคาสินค้าเกษตร และราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่สําคัญ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรและผู้บริโภคได้ทราบ และใช้ประกอบ การตัดสินใจในการผลิตและซื้อขายสินค้า

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน โทร. ๐ ๔๒๖๑ ๑๕๗๕ โทรสาร. ๐ ๔๒๖๑ ๑๗๕๖ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : mb opsamoc.go.th


........