ae6957ca22fc7a475280ecbb777cb584.gif
........
คำสั่งเส้นคั่นทางแนวนอน

ข่าวรับสมัคร
การรับสมัครคนพิการเข้าฝึกอาชีพ จังหวัดขอนแก่น ประจําปี ๒๕๖๔

วันที่ 14 ก.ย. 2563 )
เนตรนภา วงศ์ษา ส.ปชส.มุกดาหาร/ข่าว

นางมนัสนันท์ ศุภพิทักษ์สกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า ด้วยศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดขอนแก่น สังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีภารกิจในการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับ คนพิการ โดยมีหลักสูตรการเรียนการสอนจํานวน ๕ หลักสูตร ประจําปี ๒๕๖๔ มีรายละเอียด ดังนี้

. ช่างอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า (หลักสูตร ๑ ปี) ๒. คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (หลักสูตร ๑ ปี) ๓. ช่างตัดผมชาย (หลักสูตร 5 เดือน) ๔. คอมพิวเตอร์กราฟิก (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ)

๕. หลักสูตรเกษตรระยะสั้น (จํานวน ๒๐ คน ขึ้นไป/ต่อหลักสูตร) กําหนดรับสมัครคนพิการ ตั้งแต่บัดนี้ถึง ๓๐ กันยายน ของทุกปี โดยคนพิการที่สนใจจะต้องเข้ารายงานตัวและ เข้ารับการประเมินสมรรถนะความถนัด รับสมัครคนพิการชาย-หญิง ที่มีอายุระหว่าง ๑๔ ปี ขึ้นไป ที่มีลักษณะ ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย สามารถช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันได้ เป็นผู้มี สติปัญญาความพิการไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกอาชีพ ไม่ติดสารเสพติด ไม่เป็นโรคเรื้อรัง และโรคติดต่อร้ายแรง

ในการนี้ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร จึงขอความร่วมมือ ท่านประชาสัมพันธ์หลักสูตรการสอนให้คนพิการทั่วไปที่สนใจ โดยสามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตัวเอง หรือสมัคร ผ่านคิวอาร์โค้ดด้านล่าง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายนิติ มียิ่ง หัวหน้ากลุ่มทักษะอาชีพ เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘ ๑๖๖๑ ๓๑๓๕ โทร/โทรสาร ๐ ๔๓๔๒ ๑๑๘๐

 


........