ae6957ca22fc7a475280ecbb777cb584.gif
........
คำสั่งเส้นคั่นทางแนวนอน

ข่าวรับสมัคร
การรับสมัครคนพิการเข้าฝึกอาชีพ จังหวัดหนองคาย ประจําปี ๒๕๖๔

วันที่ 14 ก.ย. 2563 )
เนตรนภา วงศ์ษา ส.ปชส.มุกดาหาร/ข่าว

นางมนัสนันท์ ศุภพิทักษ์สกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า  ด้วยศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีคนพิการจังหวัดหนองคาย สังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีภารกิจส่งเสริมพัฒนาทักษะการฝึก อาชีพคนพิการ ส่งเสริมการเข้าถึงบริการสังคมของคนพิการ และส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม ในการฝึกอาชีพและจัดหางานให้แก่คนพิการวัยแรงงานทั่วประเทศ โดยเฉพาะในเขตพื้นที่จังหวัดหนองคายและ จังหวัดใกล้เคียง โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้กําหนดฝึกอาชีพจํานวน ๔ หลักสูตร ซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป จนถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๓ ดังนี้

๑. หลักสูตรช่างตัดเย็บเสื้อผ้าและการใช้จักรอุตสาหกรรม (๑,๒๐๐ ชั่วโมง) ๒. หลักสูตรช่างเสริมสวยและตัดผมชาย (๑,๒๐๐ ชั่วโมง) ๓. หลักสูตรช่างซ่อมรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์ขนาดเล็ก (๑,๒๐๐ ชั่วโมง) ๔. โครงการนวัตกรรม "ทักษะอาชีพคาร์แคร์” (๒๔๐ชั่วโมง)

ในการนี้ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร จึงขอความร่วมมือ ท่านเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอาชีพ โดยให้ผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าฝึกอาชีพ กรอกรายละเอียดตามเอกสารใบสมัครฯ ที่แนบมาพร้อมนี้ และส่งไปที่

๑. ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีคนพิการจังหวัดหนองคาย เลขที่ ๕๕๕ หมู่ ๑๔ ตําบลค่ายบกหวาน 6. E-mail: rehab-nongkhai@dap.go.th ๓. Facebook : ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีคนพิการจังหวัดหนองคาย........