ae6957ca22fc7a475280ecbb777cb584.gif
........
คำสั่งเส้นคั่นทางแนวนอน

ข่าวประชาสัมพันธ์
การขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากร

วันที่ 14 ก.ย. 2563 )
เนตรนภา วงศ์ษา ส.ปชส.มุกดาหาร/ข่าว

(นายประสบศิลป์ ศรีบัวเทศ) นิติกรชํานาญการพิเศษ เปิดเผยว่า ด้วย กรมสรรพากรจัดให้มีการขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากร ราย นายปราโมทย์ แก่นงามหรือนายปราโมช แก่นงาม หรือนายโมช แก่นงาม ณ สํานักงานสรรพากรพื้นที่ มุกดาหาร เลขที่ ๓ ซอยริการรังษี ถนนพิทักษ์พนมเขต ตําบลมุกดาหาร อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัด มุกดาหาร กําหนดวันขายรวม ๔ ครั้ง วันเวลาปรากฏตามประกาศฯ ทรัพย์สินที่ทําการขายทอดตลาดที่ดิน หนังสือรับรองการทําประโยชน์ (น.ส.ตก) เลขที่ ๘๔๗ เลขที่ดิน ๑๗๗ ตั้งอยู่ ตําบลดงหลวง อําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนกฎหมายและเร่งรัดภาษีอากรค้าง โทร. 042611462 ต่อ 315 (กัลยา)

........