ae6957ca22fc7a475280ecbb777cb584.gif
........
คำสั่งเส้นคั่นทางแนวนอน

ข่าวรอบเมืองมุกดาหาร
กรอ.มุกดาหาร มีมติตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต มุกดาหาร

วันที่ 17 ก.ย. 2563 )
เนตรนภา วงศ์ษา ส.ปชส.มุกดาหาร/ข่าว

คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหาร (กรอ.จ.มุกดาหาร) มีมติเห็นชอบตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต มุกดาหารเพื่อพัฒนาด้านวิชาการและทักษะฝีมือของประชาชนในจังหวัดและภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
วันนี้ (17 กันยายน 2563) นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุม กรอ.จังหวัดมุกดาหารครั้งที่ 4/2563 โดยมีหน่วยงานราชการพร้อมภาคเอกชน ได้แก่ หอการค้า สภาอุตสาหกรรม ชมรมธนาคาร สมาคมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร และ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งที่ประชุมมีมติจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน)วิทยาเขตมุกดาหาร
นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวถึงความคืบหน้าในการจัดตั้ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต มุกดาหาร ว่า กรอ.มุกดาหาร เห็นชอบในการจัดตั้ง โดยในระยะแรกจะใช้พื้นที่ ศาลากลาง เป็นศูนย์ประสานงานและขอใช้พื้นที่ของธนารักษ์ในพื้นที่เดิมของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งหมด 1000 ไร่เศษ พร้อมแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ส่วนเรื่องการจัดการศึกษา รศ.ดร.เอนก เจริญภักดี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานกล่าวว่า มทร.อีสาน มีนโยบายในการขับเคลื่อนภาคอีสานด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสามารถดำเนินการอย่างเร่งด่วนได้ในหลักสูตรระยะสั้นเพื่อฝึกอาชีพตามความต้องการของพื้นที่ และกระบวนการดำเนินการจะทำคู่ขนานกันไปทั้งหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ข่าว- ประช่าสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร

........