ae6957ca22fc7a475280ecbb777cb584.gif
........
คำสั่งเส้นคั่นทางแนวนอน

ข่าวรอบเมืองมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหารประชุมซักซ้อมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจากพายุ ระดับ 3 (โซนร้อน) โนอึล

วันที่ 17 ก.ย. 2563 )
เนตรนภา วงศ์ษา ส.ปชส.มุกดาหาร/ข่าว

วันนี้ (17 กย) เวลา 20.30 น นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจากพายุ ระดับ 3 (โซนร้อน)โนอึล โดยมีนายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายเอกราช มณีกรรณ์ ปลัดจังหวัดมุกดาหาร นายอำเภอ ทั้ง 7 อำเภอ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมการดำเนินงาน เพื่อเตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย จากพายุ ระด้บ 3 (โซนร้อน) โนอึล 🌌โดยมอบให้นายอำเภอแจ้งถึงประชาชน
-ให้มีการเตรียมการ เก็บสิ่งของเครื่องใช้ขึ้นที่สูง
-เตรียมไฟฉาย เทียนไข ไฟแช็ค หากไฟฟ้าขัดข้อง
-เตรียมยาสามัญประจำบ้าน, และอาหารแห้งไว้ยังชีพ 2-3 วัน -บ้านที่มีต้นไม้ใกล้บ้านให้ริดรอนกิ่ง โดยเฉพาะไม้เนื้ออ่อน จะล้มง่าย
-ซ่อมแซมหลังคาบ้านเรือนให้แข็งแรง
-เตรียมเสื้อผ้า ผ้าห่มใส่ถุงกันน้ำ ☔หมู่บ้าน และพื้นที่เสี่ยงและน้ำท่วมซ้ำซาก ให้จัดชุดเฝ้าประจำ พร้อมทั้งมีการแจ้งเตือนผ่านหอกระจายข่าวเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง
🚒ส่วนการเตรียมความพร้อมด้านการช่วยเหลือ จังหวัดมุกดาหารได้ขอรับการสนับสนุนจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 7 สกลนคร ได้แก่ รถปฎิบัติการเคลื่อนย้าย เรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์
📱ระบบการสื่อสาร บริษัท TOT มุกดาหาร จัดเตรียมเครื่องสำรองไฟรองรับการสื่อสารทุกอำเภอ พร้อมติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต และฮอตไลน์
ทั้งนี้ จังหวัดมุกดาหารได้ตั้งวอร์รูม (War Room) ติดตามสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง
ทั้งนี้ขอให้ประชาชนระมัดระวังในการใช้เส้นทางสัญจร ติดตามข่าวสาร การประกาศแจ้งเตือนจากภัยทางราชการ และสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ที่ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ฯ โทร 042 633101 042 512243 และ 089 969 6758
ข่าว-ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร

........