ae6957ca22fc7a475280ecbb777cb584.gif
........
คำสั่งเส้นคั่นทางแนวนอน

ภาพกิจกรรมในจังหวัดมุกดาหาร
มุกดาหาร ประชุมประชาพิจารณ์แผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 30 ก.ย. 2563 )
เนตรนภา วงศ์ษา ส.ปชส.มุกดาหาร/ข่าว

วันที่ 30 ก.ย. 2563 เวลา 10.30 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดประชุมประชาพิจารณ์แผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ.๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดประจำงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

........