ae6957ca22fc7a475280ecbb777cb584.gif
........
คำสั่งเส้นคั่นทางแนวนอน

ภาพกิจกรรมในจังหวัดมุกดาหาร
มุกดาหาร ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน สามัญและกลั่นกรองผลการประเมิน ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ

วันที่ 6 พ.ย. 2563 )
ส.ปชส.มุกดาหาร/ เรียบเรียง

วันที่ 6 พ.ย. 2563 เวลา 13.30 น. นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นายบุญเรือง เมฆฉิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน สามัญและกลั่นกรองผลการประเมิน ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ
ณ ห้องประชุม ภูสระดอกบัว ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร

........