ae6957ca22fc7a475280ecbb777cb584.gif
........
คำสั่งเส้นคั่นทางแนวนอน

ภาพกิจกรรมในจังหวัดมุกดาหาร
อบจ.มุกดาหาร สัมมนาคณะอนุกรรมการช่วยเหลือในการเลือกตั้งประจำศูนย์เลือกตั้งระดับอำเภอ

วันที่ 12 พ.ย. 2563 )
ส.ปชส.มุกดาหาร/ ข่าว

อบจ.มุกดาหาร จัดอบรมสัมมนาคณะอนุกรรมการช่วยเหลือในการเลือกตั้งประจำศูนย์เลือกตั้งระดับอำเภอ ผู้ประสางานประจำอำเภอ คณะวิทยากรครู ข, และผู้ช่วยเหลือการประสานงานเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
ที่ห้องมุจรินทร์ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์โฮเทล จังหวัดมุกดาหาร นายเอกราช มณีกรรณ์ ปลัดจังหวัดมุกดาหาร ได้เป็นประธานเปิด การอบรมสัมมนาคณะอนุกรรมการช่วยเหลือในการเลือกตั้งประจำศูนย์เลือกตั้งระดับอำเภอ ผู้ประสางานประจำอำเภอ คณะวิทยากรครู ข, และผู้ช่วยเหลือการประสานงานเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
นางบัวพันธ์ กอดแก้ว ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
โดย กลุ่มเป้าหมายในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการช่วยเหลือในการเลือกตั้งประจำศูนย์เลือกตั้งระดับอำเภอ และผู้ช่วยเหลือการประสานงานเลือกตั้งทุกอำเภอ จำนวน ๗ อำเภอ วิทยากร ครู ข ผู้ที่ทำหน้าที่อบรม ผอ.กปน./กปน./รปภ. ประจำหน่วยเลือกตั้งทุกอำเภอ จำนวน ๗ อำเภอและผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของโครงการ รวมจำนวน ๑๖๐ คน
นางบัวพันธ์ กอดแก้ว ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารกล่าวว่าเพื่อให้การบริหารจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ เที่ยงธรรม โปร่งใสและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งเป็นไปในทางเดียวกัน จึงจำเป็นที่จะต้องจัดการอบรมสัมมนาคณะอนุกรรมการช่วยเหลือในการเลือกตั้งประจำศูนย์เลือกตั้งระดับอำเภอ ผู้ประสานงานประจำอำเภอ คณะวิทยากรครู ข. และผู้ช่วยเหลือการประสานงานเลือกตั้ง ขึ้น
โดยมี กลุ่มเป้าหมายในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการช่วยเหลือในการเลือกตั้งประจำศูนย์เลือกตั้งระดับอำเภอ และผู้ช่วยเหลือการประสานงานเลือกตั้งทุกอำเภอ จำนวน ๗ อำเภอ วิทยากร ครู ข ผู้ที่ทำหน้าที่อบรม ผอ.กปน./กปน./รปภ. ประจำหน่วยเลือกตั้งทุกอำเภอ จำนวน ๗ อำเภอและผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของโครงการ รวมจำนวน ๑๖๐ คน
ข่าว ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร

........