ae6957ca22fc7a475280ecbb777cb584.gif
........
คำสั่งเส้นคั่นทางแนวนอน

ภาพกิจกรรมในจังหวัดมุกดาหาร
เกษตรจังหวัดมุกดาหารเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ (DW) ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 12 พ.ย. 2563 )
ส.ปชส.มุกดาหาร/ ข่าว

เกษตรจังหวัดมุกดาหารจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ (DW) ครั้งที่ 1/2564 และมอบนโยบาย
ที่โรงแรมมุกดาหารแกรนด์โฮเทล อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ (DW) ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรของจังหวัดและอำเภอ ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร
นายวันชัย ประยงค์หอม เกษตรจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตร ได้อนุมัติงบประมาณให้จังหวัดมุกดาหาร โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ดำเนินงานโครงการพัฒนาเครือข่ายงานส่งเสริมการเกษตร (ขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่) กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ (DW) เป็นเวทีที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรของจังหวัดมุกดาหาร ให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติติงาน และเป็นโอกาสที่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรทุกระดับจะได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อนำไปส่งเสริมให้เกษตรกรพัฒนาการประกอบอาชีพด้านการเกษตร เกิดรายได้เพียงพอ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความมั่นคงในอาชีพอันส่งผลต่อเนื่องให้เกิดความยั่งยืนของภาคการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร
สำหรับการจัดเวทีในวันนี้ มีบุคคลเป้าหมาย ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจากสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร และสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ รวมทั้งหมด 64 คน โดยได้กำหนดประเด็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกอบด้วย การชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2564 แผนงานและงบประมาณโครงการส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และการอภิปรายการจัดทำบันทึกข้อตกลงและเกณฑ์ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี 2564
ข่าว ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร

........