ae6957ca22fc7a475280ecbb777cb584.gif
........
คำสั่งเส้นคั่นทางแนวนอน

ข่าวรับสมัคร
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการฯ ตามโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันที่ 13 พ.ย. 2563 )
ส.ปชส.มุกดาหาร/ ข่าว

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล”

ตำแหน่ง ลูกจ้างเหมาบริการฯ อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท

คุณสมบัติ

– สัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
– เป็นเกษตรกร หรือบัณฑิตจบใหม่ หรือผู้ว่างงาน หรือกลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในช่วง COVID-19
– ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
– เป็นผู้มีภูมิลำเนาในปัจจุบันอยู่ในตำบล อำเภอที่ตั้งของพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาชีวิตระดับตำบล และหรือพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน ตั้งอยู่ หรืออาศัยในอำเภอใกล้เคียง

หลักฐานที่ต้องยื่นในวันที่สมัคร

– รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 X 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป
– หลักฐานการศึกษา (ถ้ามี)
– บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งมีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ระบุชัดเจน
– สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
– ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม ตามที่
กฎ ก.พ. กำหนด
– สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณี
ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
 
***สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า "สำเนาถูกต้อง” ลงชื่อ วันที่ กำกับไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของสำเนาเอกสาร****
 
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถขอและยื่นใบสมัครสอบได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 11 – 17 พฤศจิกายน 2563 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกแห่ง
 
☎️สนใจติดต่อสอบถามได้ที่
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเซกา
หรือสแกน QR Code ในประกาศ

........