ae6957ca22fc7a475280ecbb777cb584.gif
........
คำสั่งเส้นคั่นทางแนวนอน

ข่าวรอบเมืองมุกดาหาร
สสจ.มุกดาหาร อบรมข้าราชการบรรจุใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี

วันที่ 1 ธ.ค. 2563 )
ส.ปชส.มุกดาหาร/ ข่าว

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จัดอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกที่ดี ให้มีความซื่อสัตย์สุจริตและศรัทราในการรับราชการ
ที่ โรงแรมมุกดาหาร แกรนต์ โฮเทล จังหวัดมุกดาหาร นายวีระชัย นาคมาศ (นาก-คะ-มาด) ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมข้าราชการบรรจุใหม่หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยมีนายประวิตร ศรีบุญรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ของโครงการ พร้อมนำข้าราชการพลเรือนบรรจุใหม่ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จำนวน ๒๒๐ คน เข้ารับฟังโอวาทจากผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้กล่าวขอให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้นำความรู้ที่ได้รับ ถือปฏิบัติเพื่อสร้างความเจริญต่อประเทศชาติต่อไป
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ตามที่ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน กำหนดว่าผู้ได้รับการบรรจุราชการ ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่การและให้ได้รับการพัฒนาเพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการและเป็นข้าราชการที่ดี และกฎ ก.พ. ด้วยกระบวนการปฐมนิเทศการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการอบรมสัมมนาร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับทาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ที่มีนโยบายให้ข้าราชการพลเรือนบรรจุใหม่ เข้าปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ได้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการและปลูกจิตสำนึกที่ดี ให้มีความซื่อสัตย์สุจริตและศรัทราในการรับราชการ รวมทั้งปรับกระบวนทัศน์ใหม่ให้ข้าราชการสามารถปฏิบัติราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและประเทศชาติ ต่อไป
ข่าว ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร

........