ae6957ca22fc7a475280ecbb777cb584.gif
........
คำสั่งเส้นคั่นทางแนวนอน





ข่าวรอบเมืองมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร ประชุมชี้แจงการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 1 ธ.ค. 2563 )

วันนี้ ( 1 ธันวาคม 2563) เวลา 09.00 น. นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารมอบหมายให้ นายบุญเรือง เมฆฉิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานประชุมชี้แจงการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
นายบุญเรือง เมฆฉิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เห็นชอบมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นไปอย่างมีสิทธิภาพ และสามารถสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและสังคมภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยกำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณฯ เป็นรายไตรมาส ซึ่งเป้าหมายภาพรวมเมื่อสิ้นไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 100 และให้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 และก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ 2
การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งซึ่งจะส่งผลต่อการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัด ก่อให้เกิดการจ้างงานและสร้างรายได้ให้กับประชาชน ผู้ที่ขับเคลื่อนและรับผิดชอบหลัก คือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจ้าง เบิกจ่ายเงิน
ซึ่งต้องปฏิบัติงานให้ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่กำหนด โปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณฯ ดังนั้น การประชุมครั้งนี้จะช่วยให้หน่วยงานมีแนวทางการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน ขอให้ช่วยกันแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานให้มากที่สุด และเป็นประโยชน์
ต่อจังหวัดมุกดาหาร

........