ae6957ca22fc7a475280ecbb777cb584.gif
........
คำสั่งเส้นคั่นทางแนวนอน

ข่าวรอบเมืองมุกดาหาร
มุกดาหาร จัดอบรม เยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.)

วันที่ 2 ธ.ค. 2563 )

จังหวัดมุกดาหาร สนองนโยบายรัฐบาลด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดอบรมเยาวชนรักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2564
วันนี้ ( 2 ธันวาคม 2563 ) เวลา 09.30 น. ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดมุกดาหาร ที่ 1 นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติดจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งจัดขึ้นโดยที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร เป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นแกนนำเยาวชนจากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร เข้ารับการฝึกอบรม
นายเอกราช มณีกรรณ์ ปลัดจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่าจังหวัดมุกดาหารได้ตระหนักในเรื่องนี้ พร้อมให้การสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยได้จัดทำโครงการเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติดจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2564ขึ้นในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสอันดีที่แกนนำเยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต จะได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรับเปลี่ยนทัศนคติ สร้างระเบียบวินัยเสริมสร้างบุคลิกภาพและภาวะผู้นำ เป็นแนวร่วมเยาวชนเพื่อช่วยเหลือทางราชการ เป็นผู้นำยาวชนในหมู่บ้าน / ชุมชน รวมกลุ่มกันทำกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ และที่สำคัญไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ขอให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทุกท่าน เก็บเกี่ยวความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมครั้งนี้ นำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวและสังคมชุมชนของท่านต่อไป
ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร

........