ae6957ca22fc7a475280ecbb777cb584.gif
........
คำสั่งเส้นคั่นทางแนวนอน

ภาพกิจกรรมในจังหวัดมุกดาหาร
มุกดาหาร - ตรวจเยี่ยมส่วนราชการระดับจังหวัดในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

วันที่ 16 ธ.ค. 2563 )

มุกดาหาร - ตรวจเยี่ยมส่วนราชการระดับจังหวัดในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
วันที่ 16 ธ.ค. 2563 เวลา 10.30 น. นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็น ประธานตรวจเยี่ยมส่วนราชการระดับจังหวัดในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจดิจิทัลมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร

........