ae6957ca22fc7a475280ecbb777cb584.gif
........
คำสั่งเส้นคั่นทางแนวนอน

ภาพกิจกรรมในจังหวัดมุกดาหาร
รายการ “จังหวัดมุกดาหาร พบประชาชน ” วันที่ 16 ธันวาคม 2563

วันที่ 16 ธ.ค. 2563 )

รายการ "จังหวัดมุกดาหาร พบประชาชน ” วันที่ 16 ธันวาคม 2563
16 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00-09.00 น. นายวีระชัย นาคคะมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นายบุญเรือง เมฆฉิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร และ นายนิคม บุตะเขียว หัวหน้ากลุ่มงานสืบสวนสอบสวน สำนักงาน กกต.จ.มุกดาหาร ออกอากาศรายการ "จังหวัดมุกดาหารพบประชาชน ทาง สวท.มุกดาหาร เอฟ.เอ็ม.99.25 มฮ. และ facebook live เพจ สวท.มุกดาหาร และ ส.ปชส.มุกดาหาร เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจการดำเนินงานกับพี่น้องประชาชนชาวมุกดาหาร โดยมี นางวันวิภา แพงแก้ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร เป็นผู้ดำเนินรายการ
นายบุญเรือง เมฆฉิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งซึ่งเปิดลงทะเบียนเฟส 2 ในวันนี้ ตามที่รัฐบาลได้ขยายโครงการคนละครึ่งเฟส 2 เพิ่ม ผู้ได้รับสิทธิ์อีก 5 ล้านคน รวมเป็น 15 ล้านคน จากทั้ง 2 เฟส พร้อมปรับวงเงินจาก 3,000 บาท เป็น 3,500 บาท คาดว่าจะเริ่มลงทะเบียนได้วันที่ 16 ธ.ค. ๖๓ และเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่เดือน ม.ค.-มี.ค.64
นายนิคม บุตะเขียว หัวหน้ากลุ่มงานสืบสวนสอบสวน สำนักงาน กกต.จ.มุกดาหาร กล่าวว่า การเลือกตั้ง อบจ.ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ขอให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปละคะแนน ณ หน่วยเลือกตั้งที่มีรายชื่อ ระหว่างเวลา 08.00-17.00 น. ผู้ที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งนี้ ได้ สามารถแจ้งเหตุต่อ นายทะเบียนอำเภอ หรือ นายทะเบียนท้องถิ่น ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านโดยทำเป็นหนังสือ ซึ่งต้องระบุ เลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านโดยสามารถแจ้งด้วยตนเอง หรือ มอบหมายผู้อื่นไปยื่นแทน หรือ จัดส่งทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง หรือภายใน 7 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง
ข่าว - วันวิภา แพงแก้ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร

........