ae6957ca22fc7a475280ecbb777cb584.gif
........
คำสั่งเส้นคั่นทางแนวนอน

ภาพข่าววีดีโอ
จังหวัดมุกดาหารจัดพิธีถวายเทียนจำนำพรรษาในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีและพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๖ ณ วัดศรีบุญเรือง อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 25 ก.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 185 คน)
ส.ปชส.มุกดาหาร/ ข่าว

      นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีถวายเทียนจำพรรษาในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๖ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ โดมีพระเดชพระคุณ พระรัตโนภาสวิมล เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร กล่าวสัมโมทนียกถา ณ วัดศรีบุญเรือง อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
     รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวเพิ่มเติมว่า การถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๕๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเทียนพรรษา ซึ่งทรงพระราชอุทิศเพื่อจุดบูชาพระรัตนตรัยและพุทธเจดีย์สถาน ตามพระอารามหลวง ซึ่งวัดศรีบุญเรือง อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เป็นวัดหนึ่งที่ได้รับพระราชทานเทียนพรรษา โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีได้พระราชทานเทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ "หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ”ของมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร จัดพิธีอย่างยิ่งใหญ่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พุทธศาสนิกชน ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

                                .............................................. 

                                                        สุภาวดี อัมไพพันธ์ ส.ปชส.มุกดาหาร/ข่าว 
                                                       สุระณรงค์ อ่อนสนิท ส.ปชส.มุกดาหาร/ภาพ


........