ae6957ca22fc7a475280ecbb777cb584.gif
........
คำสั่งเส้นคั่นทางแนวนอน

ภาพข่าววีดีโอ
จังหวัดมุกดาหารจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามกุฏราชกุมาร

วันที่ 26 ก.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 167 คน)
ส.ปชส.มุกดาหาร/ ข่าว

    ที่วัดศรีมงคลใต้ (พระอารามหลวง)อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราสฯ สยามกุฎราชกุมาร และพิธีจุดเทียนชัยมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๖๑ พรรษา ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๕๖
     นางรัชดาวัลย์ สมโภชน์พงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม กล่าวว่า การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในครั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามบรมราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๑ พรรษา ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๕๖ ตลอดทั้งเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในการเทิดทูนและจงรักภักดี ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหาร ได้ร่วมกันทำกิจกรรม โดยน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติ ให้สังคมมีส่วนร่วม เกิดความสามัคคีปรองดอง โดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยง ระหว่างสถาบันชาติ ศาสนา และประชาชน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้นำองค์กร ภาคเอกชน ข้าราชการ และประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก 

                                       ……………………………. 

                                                        สุภาวดี อัมไพพันธ์ ส.ปชส.มุกดาหาร/ข่าว 
                                                    พิพัฒน์ เพชรสังหาร สุระณรงค์ อ่อนสนิท/ภาพ

........