ae6957ca22fc7a475280ecbb777cb584.gif
........
คำสั่งเส้นคั่นทางแนวนอน

ภาพข่าววีดีโอ
อัยการจังหวัดมุกดาหารจัดโครงการ สำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรง

วันที่ 5 ส.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 178 คน)
ส.ปชส.มุกดาหาร/ ข่าว

     วันนี้ (๒๙ ก.ค.๕๖) ที่ห้องประชุมศาลาเรารักมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร สำนักงานอัยการจังหวัดมุกดาหาร จัดโครงการ "สำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรง”วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้กฎหมาย เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายุติความรุนแรง รณรงค์ให้ปะชาชน นักเรียน นักศึกษา มีความตื่นตัวและให้ความสำคัญต่อปัญหาความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก นางสาวรัชนีวรรณ เสวกพิบูลย์ อัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค ๔
     รักษาการในตำแหน่งอัยการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงห่วงใยและให้ความสำคัญ กับปัญหาการใช้ความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก ทรงรับเป็นองค์ทูตสันถวไมตรี ของกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรี แห่งสหประชาชาติ หรือยูนิเฟม ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อและโครงสร้างเป็น องค์การเพื่อความส่งเสริมความ เสมอภาคระหว่างประเทศ และเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ หรือยูเอ็นวีเมน เป้าหมายเพื่อยกสถานภาพของสตรี เพื่อสนองตามแนวพระดำริ สำนักงานอัยการจังหวัดมุกดาหาร โดยสำนักงานคุ้มครอง สิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย แก่ประชาชนจังหวัดมุกดาหาร (สคช.จังหวัดมุกดาหาร)จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นโดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

                                    ........................................ 

                                                        สุภาวดี อัมไพพันธ์ ส.ปชส.มกดาหาร/ข่าว 
                                                                              พิพัฒน์ เพชรสังหาร/ภาพ

........