ae6957ca22fc7a475280ecbb777cb584.gif
........
คำสั่งเส้นคั่นทางแนวนอน

ภาพข่าววีดีโอ
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เปิดการประชุมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ๓ จังหวัด ๓ ประเทศ(ไทย-ลาว-เวียดนาม)

วันที่ 4 ก.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 143 คน)
ส.ปชส.มุกดาหาร/ ข่าว

     เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่ห้องประชุมโรงแรมมุกดาหารแกรนด์ โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ๓ จังหวัด ๓ ประเทศ จังหวัดมุกดาหาร (ราชอาณาจักรไทย)แขวงสะหวันนะเขต(สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)จังหวัดกวางตรี (สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม) ครั้งที่ ๙ ซึ่งจังหวัดมุกดาหาร (ราชอาณาจักรไทย)เป็นเจ้าภาพ โดยมี นายบุญยืน คำหงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน ร่วมประชุมและให้การต้อนรับ ภายหลังการประชุม นายพิเชฐ เดชะคำภู ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ปัจจุบันความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวของ ๓ จังหวัด ๓ ประเทศ (ไทย-ลาว-เวียดนาม)ได้มีการพัฒนาตามลำดับ ทั้งยังขยายความร่วมมือไปสู่จังหวัดบนเส้นทางตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกสู่ตะวันตก (EWEC: East-West Economics Corridor) และจังหวัดในกรอบของประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS: Greater Mekong Sub region) ซึ่งการจัดการประชุมความร่วมมือดังกล่าวจะเกิดผลดีในภาพรวม ไม่ว่าจะเป็นด้านการอำนวยความสะดวก ณ ผ่านด่านสากล ด้านความร่วมมือการส่งเสริมการตลาด การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว รวมถึงด้านความร่วมมือการลงทุนตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงการท่องเที่ยวร่วมกัน ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ 
    ในส่วนจังหวัดมุกดาหารได้มีการเตรียมพร้อมโดยศึกษาความเหมาะสมด้าโลจิสติกส์ด้านต่างๆ เป็นต้นว่าการขยายถนน สนับสนุนให้มีการก่อสร้างขนส่งระบบราง พัฒนาผังเมืองรวมรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งผลสำเร็จของการประชุมครั้งนี้ จะเป็นการยกระดับมาตรฐานในด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้ เพราะการท่องเที่ยวเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งของการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของ ๓ จังหวัด ๓ ประเทศ ที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคตระหว่าง ๓ ประเทศ ร่วมกัน

                           ...................................... 

                                                         สุภาวดี อัมไพพันธ์ ส.ปชส.มุกดาหาร/ข่าว
                                                    พิพัฒน์ เพชรสังหาร/สุระณรงค์ อ่อนสนิท/ภาพ


........