ae6957ca22fc7a475280ecbb777cb584.gif
........
คำสั่งเส้นคั่นทางแนวนอน

ภาพข่าววีดีโอ
จังหวัดมุกดาหาร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ปี 2558 – 2561

วันที่ 5 ก.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 151 คน)
ส.ปชส.มุกดาหาร/ ข่าว

     ที่ห้องมุจรินทร์ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ปี 2558 – 2561 ซึ่งการประชุมฯครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัด เพื่อทบทวนและระดมความคิดเห็นในการค้นหา ศักยภาพ โอกาส สภาพปัญหาความต้องการของประชาชนโดยยึดการมีส่วนร่วม และบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการกำหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดตามแผนพัฒนาจังหวัด ปี 2558–2561 และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนราชการ หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ผู้เข้าร่วมประชุมฯประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนภาคเอกชนและผู้แทนภาคประชาสังคม ร่วมทั้งสิ้น 80 คนมาประชุมร่วมกัน จำนวน 2 วัน แบ่งการประชุมเป็น ในวันแรกเป็นการบรรยายหัวข้อ การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ประเทศกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด และทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และในวันที่สองเป็นการนำเสนอผลการฝึกการปฏิบัติงานโดยมีวิทยากรจากสำนักพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือดำเนินการตลอดการประชุม
 
****************************
 
พิพัฒน์ เพชรสังหาร ส.ปชส.มุกดาหาร/ข่าว
สุระณรงค์ อ่อนสนิท ส.ปชส.มุกดาหาร/ข่าว

........