ae6957ca22fc7a475280ecbb777cb584.gif
........
คำสั่งเส้นคั่นทางแนวนอน

ภาพข่าววีดีโอ
จังหวัดมุกดาหารจัดโครงการยกย่องเชิดชูบุคคล เครือข่าย และองค์กร ที่ทำประโยชน์ในด้านการพัฒนาเด็ก และเยาวชน

วันที่ 5 ก.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 165 คน)
ส.ปชส.มุกดาหาร/ ข่าว

     ที่ห้องประชุมโรงแรมพลอยพาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหารโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร จัดโครงการยกย่องเชิดชู บุคคล เครือข่าย และองค์กร ที่ทำประโยชน์ในด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ โดยมีนายบุญยืน คำหงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน ซึ่งการพัฒนาเด็กและเยาวชน จำต้องอาศัยการขับเคลื่อนการทำงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมสนับสนุน ให้เกิดขบวนการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของเด็ก
     นายสวัสดิ์ ชูสุข พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่าจากกระแสความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงอิทธิพลของโลกาภิวัตน์ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน จึงจำเป็นต้องพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความพร้อม โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนในสังคม ซึ่งได้ประพฤติตนเป็นต้นแบบในการทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวม และขยายผลในการทำความดี และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เพื่อเป็นตัวอย่างต้นแบบของสังคม ชุมชน พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร เพื่อให้เกิดพลังในการทำความดี ก่อให้เกิดสังคมที่เข้มแข็งและเป็นสังคมที่น่าอยู่ต่อไป
 
....................................
 
สุภาวดี อัมไพพันธ์ ส.ปชส.มุกดาหาร/ข่าว

........