ae6957ca22fc7a475280ecbb777cb584.gif
........
คำสั่งเส้นคั่นทางแนวนอน

ภาพข่าววีดีโอ
จังหวัดมุกดาหาร เปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลูกผู้ชาย ทำดีเพื่อแม่

วันที่ 5 ก.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 179 คน)
ส.ปชส.มุกดาหาร/ ข่าว

     นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลูกผู้ชาย ทำดีเพื่อแม่ ของศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด อำเภอหนองสูง ที่ค่ายกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 234 จังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายราเชน ตันประพัฒน์ นายอำเภอหนองสูง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้มีการเรียนรู้ พัฒนาทักษะด้านต่างๆ นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม โดยใช้กิจกรรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มีการประยุกต์ใช้หลักสูตรรูปแบบการอบรมประกอบด้วย การบรรยาย การฝึกทักษะด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และการฝึกปฏิบัติด้านอาชีพ ใช้ระยะเวลาการฝึกอบรม 8คืน 9วัน ระหว่างวันที่ 2-10กันยายน 2556ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย เยาวชนผู้ที่มีพฤติกรรมเสพยาเสพติดจากหมู่บ้านต่างๆในพื้นที่อำเภอหนองสูง จำนวน 53 คน
     นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม ตามนโยบายเร่งรัดในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล ที่ได้ประกาศมาตรการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งด้านการป้องกันที่เน้นกลุ่มเสี่ยง มิให้เข้าสู่วงจรปัญหายาเสพติด ด้านการปราบปรามเน้นกลุ่มผู้ที่มีพฤติกรรมจำหน่ายหรือผู้ผลิต และด้านบำบัดรักษา ที่เน้นในด้านการนำผู้เสพผู้ติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพในระบบต่าง ๆ โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมกับตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และนายจ้างสถานประกอบการ เพื่อเข้าไปดูแล ช่วยเหลือแบบครบวงจร ให้คนเหล่านี้ ได้ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขต่อไป

                              **************************

                                                          พิพัฒน์ เพชรสังหาร ส.ปชส.มุกดาหาร/ข่าว
                                                           สุระณรงค์ อ่อนสนิท ส.ปชส.มุกดาหาร/ข่าว

........