ae6957ca22fc7a475280ecbb777cb584.gif
........
คำสั่งเส้นคั่นทางแนวนอน

ภาพข่าววีดีโอ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบใบรับรองผลการขึ้นทะเบียนแก่เกษตรกรผู้ปลูกยาง

วันที่ 12 พ.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 144 คน)
ส.ปชส.มุกดาหาร/ ข่าว

     วันนี้ (๙ พ.ย.๕๖) เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วัดพุทธรูปโพธิ์ศรี ตำบลหนองสูง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร และเป็นประธานพิธีมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง ปี ๒๕๕๕ และมอบใบรับรองเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราตามโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี ๒๕๕๗ โดยมี นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ (ฝนทิ้งช่วง) และมอบใบรับรองเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ตามโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี ๒๕๕๗ เป็นกิจกรรมที่จังหวัดมุกดาหารดำเนินการตามแนวนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรชาวจังหวัดมุกดาหารมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเกิดการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน
     ในขณะที่ นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า จังหวัดมุกดาหารมีพื้นที่ประสบภัยพิบัติจากภาวะฝนทิ้งช่วง จำนวน ๗ อำเภอ เกษตรกรได้รับผลกระทบ ๒๖,๐๔๘ ราย พื้นที่การเกษตรเสียหาย ๑๑๕,๔๒๗.๒๕ ไร่ รัฐบาลได้อนุมัติเงินช่วยเหลือเกษตรกรทั้งหมด เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรจังหวัดมุกดาหารมีความเป็นอยู่ดีขึ้นตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง อันจะส่งผลให้เกษตรกรเกิดการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน
     สำหรับความคืบหน้าด้านการดำเนินการตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ตามโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร มีเกษตรกรมาขึ้นทะเบียนทั้งสิ้น ๒๑,๑๙๑ ครัวเรือน พื้นที่ปลูก ๒๒๖,๓๘๑ ไร่ พื้นที่เปิดกรีด ๑๔๙,๑๒๘ ไร่ จำนวนครัวเรือนเกษตรกร ๑๐,๘๐๑ ครัวเรือน รวมเงินช่วยเหลือ ๓๗๕,๘๐๒,๕๖๐ บาท ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบแปลง การออกใบรับรอง และการแจกจ่ายใบรับรองแก่เกษตรกร ซึ่งในวันนี้เกษตรกรผู้ปลูกยางพารามารับมอบใบรับรอง จำนวน ๑,๕๐๐ ราย จากอำเภอในพื้นที่ ๗ อำเภอ
     ภายหลังเสร็จพิธี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบนโยบายแก่เกษตรกรที่มาร่วมงาน และถวายผ้ากฐิน ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดพุทธรูปโพธิ์ศรี ตำบลหองสูง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

                         .......................................... 

                                                        สุภาวดี อัมไพพันธ์ ส.ปชส.มุกดาหาร/ข่าว 
                                                   พิพัฒน์ เพชรสังหาร สุระณรงค์ อ่อนสนิท/ภาพ


........