ae6957ca22fc7a475280ecbb777cb584.gif
........
คำสั่งเส้นคั่นทางแนวนอน

ภาพข่าววีดีโอ
การสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2556 จังหวัดมุกดาหาร วันที่ 14 มกราคม 2557 ณ โรงแรมพลอยพาเลซจังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 21 ม.ค. 2557 )
สุภาวดี อัมไพพันธ์ ส.ปชส.มห/ข่าว
 


........