ae6957ca22fc7a475280ecbb777cb584.gif
........
คำสั่งเส้นคั่นทางแนวนอน

ภาพข่าววีดีโอ
๔ ส.ค.๕๗ เวลา ๑๐.๐๐น.ที่หอประชุมโรงเรียนมุกดาหาร นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร รองผวจ.มห.เป็นประธานพิธีเปิดและให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมโครงการออกหน่วยบริการการเคลื่อนที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สร้างความปรองดอง และมอบความสุขให้ประชาชนในพื้นที่

วันที่ 5 ส.ค. 2557 )
สุภาวดี อัมไพพันธ์ ส.ปชส.มุกดาหาร/ข่าว
 


........