หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินและศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดมุกดาหารจัดประชุมและแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน เพื่อรายงานสถานการณ์ และความคืบหน้าการช่วยเหลือประชาชน (14/05/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
การสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (05/05/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
จ.มุกดาหาร ประกาศกำหนดมาตรการการขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัดมุกดาหาร ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่น ป้องกันและยับยั้งโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) (01/05/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
การส่งประกาศ กจร. และประกาศสำนักงาน กจร. ควบคุมการขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง (30/04/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
การส่งประกาศ กจร. และประกาศสำนักงาน กจร. ควบคุมการขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง (30/04/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับซื้อผลผลิตการเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) จังหวัดตาก (29/04/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจำหน่ายกรเทียมของกลุ่มเกษตรกรจังหวัดแม่ฮ่องสอน (29/04/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายมะม่วงกวนของวิสาหกิจชุมชนผลิตไม้ผล ต.ทุ่งนางาม และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วงแปลงใหญ่ ต.ตลุกดู่ จังหวัดอุทัยธานี (29/04/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การรับซื้อผลไม้ และรณรงค์บริโภคผลไม้จังหวัดระยอง (28/04/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
ขอให้เผยแพร่สารของประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เนื่องในวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย พ.ศ. 2563 (27/04/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
การส่งประกาศ กกร. และประกาศสำนักงาน กกร (24/04/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
ขอส่งบริการข่าวตลาด (24/04/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนชาวนาและเกษตรกรรุ่นใหม่เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ด้านการค้าออนไลน์สู่ตลาดโลก หลักสูตร “SMART FARMER ออนไลน์สู่ตลาดโลก” (22/04/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
ศูนย์รับบริจาคเมล็ดพันธุ์ผักจังหวัดมุกดาหาร (22/04/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขายยอดตลาดบ้านพักราชการสำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหารครั้งที่ 3 (22/04/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แนวทางการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (21/04/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการตรวจติดตามการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกและคัดเลือก สถานที่ดีเด่นที่เอื้อต่อคนพิการ ประจําปี ๒๕๖๓ (20/04/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เรื่อง มาตรการชั่วคราว : พักชําระหนี้ให้แก่สมาชิกลูกหนี้กองทุน พัฒนาบทบาทสตรี กรณีการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) (17/04/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
การส่งประกาศ กกร. และประกาศสํานักงาน กกร. (17/04/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
กําหนดเขตควบคุมไฟป่าในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ท้องที่จังหวัดมุกดาหาร ประจําปี พ.ศ.๒๕๑๓ (17/04/2020)
อ่าน 0 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ถัดไป>>