ae6957ca22fc7a475280ecbb777cb584.gif
........
คำสั่งเส้นคั่นทางแนวนอน

หน้าหลัก >> ภาพข่าววีดีโอ

ภาพข่าววีดีโอ

บรรยายสรุปผลในการปฏิบัติภารกิจของ ผวจ.มุกดาหาร ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ (27/01/2017)
การบริหารจัดการน้ำตามนโยบายการแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งของรัฐบาล (11/02/2016)
แตงร้านสร้างงาน สร้างเงินในหน้าแล้ง (04/02/2016)
พสกนิกรชาวมุกดาหาร ทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ (28/07/2015)
พมจ.มุกดาหาร จัดอบรมอาสาสมัครเฝ้าระวังการค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร (22/07/2015)
พสกนิกรชาวมุกดาหาร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์และสืบดวงพระชาตาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร (22/07/2015)
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร (17/07/2015)
อบจ มุกดาหารมอบเงินอุดหนุนซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ให้ รพ มุกดาหาร (17/07/2015)
มุกดาหาร ทำบุญสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวิถีพุทธ (16/07/2015)
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนทั่วประเทศ ร่วมระดมสมอง จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (13/07/2015)
กงศุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำจังหวัดขอนแก่น เข้าหารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร (10/07/2015)
มุกดาหาร เปิดศูนย์การเรียนถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day)ก่อนเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (09/07/2015)
มุกดาหาร มอบบ้านให้ประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนที่อยู่อาศัย (09/07/2015)
จังหวัดมุกดาหารจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (06/07/2015)
สสจ.มุกดาหาร จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ล้างตลาด วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย (06/07/2015)
พอ.สว.จังหวัดมุกดาหาร ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (03/07/2015)
ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหารจัดโต๊ะข่าวผู้ว่าฯ พบสื่อมวลชน (01/07/2015)
ลูกเสือจังหวัดมุกดาหาร ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม (01/07/2015)
จังหวัดมุกดาหารจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26/06/2015)
รมว.กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วางศิลาฤกษ์อาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร (26/06/2015)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 ถัดไป>>
........