หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนชาวนาและเกษตรกรรุ่นใหม่เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ด้านการค้าออนไลน์สู่ตลาดโลก หลักสูตร “SMART FARMER ออนไลน์สู่ตลาดโลก” (22/04/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
ศูนย์รับบริจาคเมล็ดพันธุ์ผักจังหวัดมุกดาหาร (22/04/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขายยอดตลาดบ้านพักราชการสำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหารครั้งที่ 3 (22/04/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แนวทางการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (21/04/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการตรวจติดตามการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกและคัดเลือก สถานที่ดีเด่นที่เอื้อต่อคนพิการ ประจําปี ๒๕๖๓ (20/04/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เรื่อง มาตรการชั่วคราว : พักชําระหนี้ให้แก่สมาชิกลูกหนี้กองทุน พัฒนาบทบาทสตรี กรณีการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) (17/04/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
การส่งประกาศ กกร. และประกาศสํานักงาน กกร. (17/04/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
กําหนดเขตควบคุมไฟป่าในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ท้องที่จังหวัดมุกดาหาร ประจําปี พ.ศ.๒๕๑๓ (17/04/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
ส่งประกาศควบคุมการขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันสําปะหลัง ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา (16/04/2020)
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (16/04/2020)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจําหน่ายมะม่วงของเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตมะม่วง นอกฤดู บ้านมาบเพียง จังหวัดปราจีนบุรี (16/04/2020)
ส่งประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ ๑๕ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ขยายระยะเวลาการห้ามส่งออกไข่ไก่สดไปนอกราชอาณาจักร (16/04/2020)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการสํานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๒ (14/04/2020)
สภากาชาดไทยสนับสนุนข้าวและอาหารสําหรับผู้รักตนเองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ของโรค COVID-๑๙ (14/04/2020)
มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรโน 2019 (โควิด- 19) จังหวัดมุกดาหาร (ฉบับที่ ๓) (14/04/2020)
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรมมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย (14/04/2020)
การส่งประกาศ กจร.และประกาศสํานักงาน กจร. ควบคุมการขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันสําปะหลัง (14/04/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (14/04/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
การส่งประกาศ กจร.และประกาศสํานักงาน กจร. ควบคุมการขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันสําปะหลัง (14/04/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
การส่งประกาศ กจร.และประกาศสํานักงาน กจร, ควบคุมการขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันสําปะหลัง (14/04/2020)
อ่าน 0 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ถัดไป>>